עיריית אור יהודה - אגף הנדסה

סוככים עונתיים

סוככים עונתיים – הסבר לבעל העסק

תכנית מאא/1001 – “הצבת סוככים עונתיים לבתי אוכל באור יהודה” (תכנית מספר 555-047340). מטרתה של התכנית היא הסדרה נוחה ופשוטה עבור בתי אוכל להציב סוככים עונתיים/ סגירת חורף.

מה?

תכנית מאא/1001 הינה תכנית תקפה הקובעת תנאים למתן פטור מהיתר לפי סעיף 145ג לחוק התו”ב , ולהקמה ושימוש בסגירת חורף/ סוכך עונתי בתנאים המפורטים בה.

מתי?

עונת החורף בין 01/11 עד 31/03.

יש להגיש את הבקשה עד חודש לפני התאריך הרצוי להקמת הסוכך העונתי.

אישור להצבת סוככים עונתיים הינו עונתי ויש לחדשו בכל שנה.

מי?

אישור להצבת סגירה עונתית יינתן לבתי אוכל שלהם היתר בנייה כחוק ורישיון עסק בתוקף לממכר מזון ולהצבת שולחנות וכיסאות. לא תותר סגירה עונתית לבתי עסק מסוג אחר.

למי?

את התהליך מתחילים במחלקת רישוי עסקים, ושם הוא גם מסתיים.

איפה?

תתאפשר הקמת סוככים עונתיים בשטחים ציבוריים פתוחים עבור בתי עסק למזון ומשקאות להם יש רישיון עסק.

מהנדס העיר ייסרב להצבת סגירה עונתית אם לדעתו הצבתו תמנע גישה סבירה לעסק או מעבר להולכי רגל, או שהצבתו תגרום למטרדים סביבתיים ו/או בטיחותיים.

כללי:

תנאי להפעלה – קבלת אישור מהנדס העיר או מי מטעמו הינו תנאי מחייב להקמת הסגירה העונתית.

הצבת הסגירה העונתית לא תהווה תוספת לזכויות הקבועות בתכניות המאושרות.

ההנחיות בנוגע לעיצוב אדריכלי, תנועה, אלמנטים בניה ואלמנטים טכניים להקמת סוככים עונתיים מצויות בהוראת התכנית ונספח בינוי מצורף.

להלן תרשים זרימה המסביר את התהליך:

תרשים זרימה המסביר את התהליך של סוככים עונתיים